OVER ONS

BELEIDSVERKLARING

Beleidsverklaring Den Breejen Shipyard


Bij Den Breejen Shipyard zit scheepsbouw in het bloed. We zijn een familiebedrijf en trots op de traditie die we sinds de oprichting in 1947 hebben voortgezet en uitgebouwd. Door jarenlange ervaring en adequaat in te spelen op innovatieve ontwikkelingen is Den Breejen Shipyard geworden tot een internationaal opererende scheepswerf met een specialisatie in de bouw van riviercruiseschepen en veerponten. Klantgerichtheid staat bij ons voorop. Of het nu nieuwbouw van schepen betreft of dienstverlening op het gebied van scheepsreparatie en refits. We streven er consequent naar om onze klanten kwaliteitsvolle producten en diensten aan te bieden. We ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, volledig ‘custom-built’ en binnen de gestelde levertijd gerealiseerd.

Verantwoordelijkheid

Bij deze kwaliteitsgerichte manier van werken erkennen we onze verantwoordelijkheid voor gezondheid, veiligheid en milieu. We voldoen minimaal aan de geldende wet- en regelgeving en hanteren de vergunningsvoorschriften en normen die specifiek in onze branche van toepassing zijn.  Onze schepen worden uitgerust met duurzame materialen en systemen. We investeren in veilige en duurzame machines en gereedschappen. Onze medewerkers en onderaannemers zijn gekwalificeerd en hebben bij het uitvoeren van hun taken een eigen specifieke verantwoordelijkheid. Om risico’s voor mens en milieu te herkennen worden zij gestimuleerd om verbeterkansen ten aanzien van milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten in processen te signaleren en te melden aan een leidinggevende. Op deze manier wordt actieve betrokkenheid aan een veilig werkklimaat gestimuleerd.

Bescherming

Ons bedrijfsterrein en de daarop uitgevoerde werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Iedereen die zich op het terrein begeeft behoort zich hiervan op de hoogte te stellen door kennis te nemen van het daarvoor bestemde reglement. Ons beleid is erop gericht incidenten te voorkomen en continu te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieuprestaties. We verwachten zorgvuldigheid van medewerkers, onderaannemers, klanten, bezoekers en andere betrokkenen. Ter bescherming van mens, milieu en materieel worden te allen tijde geschikte beschermings- en arbeidsmiddelen ter beschikking gesteld. Er worden daarnaast trainingen en toolboxen georganiseerd om kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid actueel te houden.

Continuïteit

Het verbeteren van de kwaliteit en de dienstverlening is een doorlopend proces om de continuïteit en daarmee het voortbestaan van ons bedrijf te kunnen waarborgen. Deze beleidsverklaring wordt voortdurend beoordeeld op geschiktheid en indien nodig geactualiseerd. Door aandacht te schenken aan het belang van alle bij onze organisatie betrokken partijen trachten we dit op een betrokken en doelmatige wijze te bereiken.

Klantwensen

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal in combinatie met het verhogen van de klanttevredenheid. De formulering van de klantwensen komt tot stand door de analyse van onze klantcontacten. Deze wensen zijn vertaald in een product- en/of dienstenpakket dat door onze organisatie wordt geleverd. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we aan de klantwensen blijven voldoen.  Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de klantwensen en andere relevante stakeholders worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Managementsysteem

Dit handboek bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de ISO9001-norm (versie 2008) en de VCA (2008/5.1) als uitgangspunt zijn genomen. Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen  en middelen (opleiding/materieel/infrastructuur) op het gebied van veiligheid beschikbaar zijn. Daar waar dat niet voldoende bleek is het systeem aangescherpt. Tijdens de periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog adequaat is en worden eventuele wijzigingen aangemerkt. In het beheer van de daaruit volgende maatregelen wordt voorzien door middel van de actielijst.

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en het voldoen aan de wet- en regelgeving. De KAM-coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Hij heeft toegang tot het management en de directie en heeft zich ervan overtuigd dat alle leidinggevenden  de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te (laten) voeren.

Aan alle medewerkers is gevraagd te voldoen aan wat in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem is voorgeschreven. Hun betrokkenheid en bewustzijn is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen.

Doelstellingen

Jaarlijks worden, tijdens de beoordeling van het managementsysteem, jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

© Den Breejen Shipyard    |       Webdesign & fotografie